13. května 2024

Ruští agenti ohrožují naši bezpečnost

Návrh nové skutkové podstaty „neoprávněná činnost pro cizí moc“ posiluje ochranu ústavního zřízení, svrchovanosti, územní celistvosti, jakož i obranu a bezpečnost České republiky a mezinárodní organizace, k ochraně jejichž zájmů se Česká republika zavázala.

Obava z dílčího omezení svobody projevu je rozptýlena s ohledem na význam zájmů chráněných daným trestným činem, kdy dané omezení je zcela přiměřené sledovanému účelu a které šetří podstatu a smysl omezované svobody a je tak plně slučitelné s ústavním pořádkem České republiky a též s Úmluvou a Listinou základních práv EU.

Tisk je v legislativním procesu.